Truca'ns al   telefono 972 405 306
  • El teu distribuidor de gasoil de confiança

vacio

Avís Legal i política de privacitat

1. Introducció

Les presents condicions generals d’us de la pàgina web, regulen els termes i les condicions d’accés i d’us de www.dyneff.es, propietat de DYNEFF ESPAÑA, SLU, amb domicili a C/ Migdia 37, 1er. (17002) Girona i amb Codi d’Identificació Fiscal número B-48503585, en endavant, “l’empresa”, que l’usuari del Portal haurà de llegir i acceptar per utilitzar tots els serveis i informació que es faciliten en aquest portal. En tot cas, l’usuari declara que és major d’edat, té plena capacitat per obrar, sap llegir i entén perfectament totes les clàusules que s’inclouen a aquestes condicions generals d’us. En el supòsit de ser menor d’edat, no pot utilitzar el Portal sense el previ consentiment dels seus pares o tutors. L’usuari així com l’Empresa, propietària del Portal, podran ser denominats conjuntament com les Parts o cadascú per separat com la Part. El mer accés i/o utilització del Portal, de tots o part del seu contingut i/o serveis significa la plena acceptació de les presents Condicions generals d’us. La posada a disposició i l’ús del Portal s’entenen sotmeses a l’estricte compliment dels termes recollits a les presents Condicions Generals d’Us del Portal.

2. Definicions

Les Parts accepten que els següents termes tenen el significat que a continuació s’indiquen: El Portal: La pàgina web ubicada a la següent direcció d’Internet: www.dyneff.es, així com en qualsevol subdomini o extensió del mateix. Usuari: Persona que accedeix al Portal i utilitza els serveis o la informació accessible.

3. Condicions d’us

Les presents Condicions Generals d’Us del Portal regulen l’accés i la utilització del Portal, incloent els continguts i els serveis posats a disposició dels Usuaris en i/o a través del Portal, bé pel Portal, bé pels seus Usuaris, bé per qualsevol tercer. No obstant, l’accés i la utilització de certs continguts i/o serveis pot trobar-se sotmès a determinades Condicions Específiques en determinats continguts o serveis.

4. Modificacions

El Portal es serva la facultat de modificar en qualsevol moment les Condicions Generals d’Us del Portal. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament les presents Condicions Generals d’Us del portal, ja que poden ser modificades.

5. Informació i serveis

Els usuaris poden accedir al Portal a diferent tipus d’informació i serveis. El Portal es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment, i sense previ avís, la presentació i la configuració, la informació i els serveis oferts des del Portal. L’Usuari reconeix i accepta expressament que en qualsevol moment el Portal pot interrompre, desactivar i/o cancel•lar qualsevol de la informació o serveis. El Portal realitzarà els seus millors esforços per intentar garantir la disponibilitat i accessibilitat del Portal. No obstant, en ocasions, per raons de manteniment, actualització, canvi d’ubicació, etc., pot suposar la interrupció de l’accés al Portal. El Portal ofereix l’accés a la informació i serveis de tal manera que no facilita cap equip o material o servei per accedir als mateixos. El Portal no intervé en la creació d’aquells continguts i/o serveis prestats o subministrats per terceres parts en i/o a través del Portal, de la mateixa manera que tampoc controla la seva licitud. En qualsevol cas no ofereix cap classe de garantia sobre els mateixos. L’Usuari reconeix que el Portal no assumirà la responsabilitat per qualsevol que fos el dany o perjudici produïts com a conseqüència de la utilització d’aquesta informació o serveis de tercers.

6. Obligacions de l’Usuari

L’Usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts a les presents Condicions generals d’us del Portal De forma expressa l’Usuari manifesta que utilitzarà el Portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’incompliment de les normes. L’Usuari s’obliga a no utilitzar la informació i serveis oferts des del portal per la presa de decisions amb implicacions econòmiques ja que reconeix que aquesta informació i serveis no es troben actualitzats i poden contenir incorreccions o errates. De la mateixa manera, en aquells casos que se li sol•licitin dades o informació s’obliga a no falsejar la seva identitat, fent-se passar per qualsevol altre persona. L’Usuari no podrà utilitzar el Portal per activitats contraries a la Llei, la moral i l’ordre públic així com per a finalitats prohibides o que vulnerin o lesionin drets de tercers. De la mateixa manera, queda prohibida la difusió, emmagatzematge i/o gestió de dades o continguts que infringeixin drets de tercers o qualsevol normativa reguladora dels drets de propietat intel•lectual o industrial. L’Usuari no utilitzarà el Portal per a realitzar actes que donin suport, incitin o promoguin;

1. Actes il•legals o delictius, denigratoris, difamatoris, discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences;

2. Actes violents, pornogràfics, degradants, i/o d’alguna manera, siguin contraris a la moral, els bons costums. Així mateix, l’Usuari no podrà utilitzar el Portal per a transmetre, emmagatzemar, divulgar, promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions. L’Usuari no utilitzarà el Portal per enviar publicitat no autoritzada pel destinatari. L’Usuari s’obliga a indemnitzar i mantenir indemnes al Portal per qualsevol dany, perjudici, sanció, multa, pena o indemnització que hagi de fer front el Portal, així com, inclosos els honoraris d’advocats i/o procuradors, o qualsevol tercer, derivats de l’incompliment de les presents Condicions generals per part de l’Usuari.

7. Disponibilitat de la informació i serveis del Portal

El Portal no garantirà la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant d’aquesta manera exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la falta de disponibilitat del servei per motius de força major o errors a les xarxes telemàtiques de transferència de dades alienes a la seva voluntat o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. En aquests casos, el Portal farà els seus millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció. El Portal no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitzarà de les possibles omissions, pèrdues d’informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tingui origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables al Portal. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin a programes informàtics, sistemes de comunicacions, o equips utilitzats pel Portal però fabricats o facilitats per un tercer. El Portal podrà, a la seva única discreció, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l’accés a la informació i serveis a aquells Usuaris que incompleixin les presents normes.

8. Responsabilitat del Portal

L’Usuari coneix i accepta que el portal no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja sigui expressa o implícita, sobre les dades, continguts, informació i serveis que s’incorporen i s’ofereixen des del portal. Exceptuant els casos que la Llei imposi expressament allò contrari, i exclusivament en la mesura i extensió que ho imposi, el Portal no garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte els possible danys i perjudicis causats per l’ús i utilització de la informació, dades i serveis del Portal. En tot cas, el Portal exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que puguin deure’s a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l’Empresa. Tota responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor, col•laborador o altre.

9. Dades de caràcter personal

Amb la finalitat de donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem a la seva disposició la següent informació:

El responsable del tractament de les seves dades és Dyneff Espanya, SLU, amb CIF: B48503585 i domicili a C / Migdia, 37, 1r, CP 17002 de Girona .En Dyneff Espanya, SLU tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de dur a terme la prestació dels serveis contractats.

Així mateix, les dades facilitades podran ser utilitzades per remetre-li comunicacions comercials sobre productes o serveis del seu interès. L'informem que el consentiment per a aquesta finalitat és diferent del consentiment atorgat per a la finalitat principal, de manera que vostè pot no acceptar-la.

No desitjo rebre comunicacions comercials de Dyneff Espanya, SLU

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat i, en tot cas, durant els terminis de temps establerts en la normativa legal vigent. La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment de l'interessat atorgat al final d'aquest document.

Les dades facilitades podran ser comunicades a terceres empreses subcontractades per a la prestació de serveis de gestió administrativa, informàtica, comptable o fiscal. Tots els nostres col·laboradors i proveïdors disposen de compromisos de confidencialitat signats.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Dyneff Espanya, SLU estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Dyneff Espanya, SLU deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.


10. Propietat intel•lectual i industrial

Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, documentació, programes informàtics o quaselvol altre element succeptible de protecció per a la legislació de propietat intel•lectual o industrial, que siguin accessibles al Portal corresponen exclusivament a la Empresa o als seus legítims titulars i queden expressament reservats tots els drets sobre els mateixos. Queda expressament prohibida la creació d’enllaços d’hipertexte (links) a qualsevol element integrant de les pàgines web del Poral sense la autorització de l’Empresa, sempre que no siguin a una pàgina web del Portal que no requereixi identificació o autentificació pel seu accés, o el mateix es trobi restringit. En qualsevol cas, el Portal es reserva tots els drets sobre els continguts, informació, dades i serveis que tingui sobre els mateixos. El Portal no concedeix cap llicència o autorització d’us a l’Usuari sobre els seus continguts, dades o serveis, diferent de la que expressament es detalli a les presents Condicions Generals d’Us del Portal.

11. Legislació aplicable, jurisdicció competent i notificacions

Las presents Condicions es regeixen i s’interpreten d’acord amb les Lleis d’Espanya. Per a qualsevol reclamació seran competents els jutjats i tribunals de Girona. Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que l’Usuari desitgi efectuar a l’Empresa titular del Portal, haurien de realitzar-se per escrit i s’entendrà que han sigut correctament realitzades quan hagin estat rebudes a la següent direcció: AV. Lluís Pericot 110 baixos, 17003 Girona.

12. Nul•litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada, total o parcialment nul•la o ineficaç, tal nul•litat o ineficàcia només afectarà a la esmentada disposició o a la part de la mateixa que en resulti nul•la o ineficaç, subsistint les presents condicions generals en la resta, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

13. Bona fe i diligencia

Les Parts es comprometen a complir les seves obligacions i a exercir els drets que es desprenen de les presents condicions conforma a les més estrictes exigències de la bona fe i la diligencia.